1. Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica. 2. Concursul va avea loc in data de 14.09.2010 si va fi organizat in cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti, str. Zorilor, nr.1, jud. Bacau, tel/fax 0234362698, email: spitalmoinesti@bacau.astral.ro. 3. La concurs au acces persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

    a) sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta; b) sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii; c) au cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii; d) nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala; e) sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic); f) nu au varsta de pensionare, conform legii.

Regulamentul de organizare a concursului este afisat pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti www.spitalmoinesti.ro, pe site-ul Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Moinesti www.moinesti.ro si poate fi consultat la secretariatul spitalului. 4. Inscrierea candidatilor se face la SERVICIUL RUNOS, etaj VII al Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti, str. Zorilor, nr.1, jud. Bacau, pana in data de 07.09.2010. 5. Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

    a) cererea de inscriere; b) copia actului de identitate; c) copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalente; d) copia legalizata a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management sanitar, ori copia legalizata a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii; e) curriculum vitae; f) copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari, competente/atestate etc. in domeniul managementului sanitar; g) adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie de pe carnetul de munca, certificata “in conformitate cu originalul” de catre conducerea unitatii; h) cazierul judiciar; i) adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic; j) declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989; k) declaratia pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a fost inceputa urmarirea penala asupra sa; l) copie legalizata a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care si-a schimbat numele, dupa caz; m) proiectul de management realizat de candidat; n) chitanta de plata a taxei de participare la concurs.

6. Taxa de participare este de 500 lei si se poate plati la casieria spitalului sau poate fi virata in contul Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti RO 72 TREZ0635041XXX000090, deschis la Trezoreria Moinesti, CF 4278710. Nota: Temele cadru pentru proiectul de management precum si bibliografia pentru concurs sunt afisate pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti – www.spitalmoinesti.ro, pe site-ul Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Moinesti – www.moinesti.ro si la secretariatul spitalului. Grila de punctare a proiectului de management Metodologie de concurs Rezultatul final al concursului